Här finns en sammanställning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på vilka föreskrifter som gäller för brandfarliga varor i flerbostadshus. Gå därför igenom det ni förvarar i gemensamma utrymmen, framför allt vindsförråd, och flytta på sådant som strider mot reglerna.

Kika även på länken till hela dokumentet, där det bland annat finns tips på brandskyddsåtgärder för den egna lägenheten där varje medlem har ett enskilt ansvar.

Här följer utdrag ur:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Brandsäkerhet i flerbostadshus (pdf)

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit.

Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett skåp.

Nedan presenteras en sammanställning över MSB:s regler och rekommendationer om förvaring av brandfarlig vara i flerbostadshus.

Förvaring av brandfarliga varor

Vindsförråd: Ingen förvaring får ske.

Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller vätska.

Fristående gemensamhetsgarage: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas. Brandfarlig vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga.

Källarförråd: Ingen förvaring får ske.

Hobbylokal:* 5 liter acetylen. 1 gasolflaska P11. 25 liter brandfarlig vätska.

* Fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.