Den 1 januari 2004 trädde en ny Lag om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att Brf Balen 3 i egenskap av fastighetsägare ska: 
 • Arbeta systematiskt med brandskydd
 • Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna
 • Informera om utrymningsvägar
 • Informera medlemmarna om vissa skadebegränsande åtgärder som kan vidtas om olyckan skulle vara framme. 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Föreningen har valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att: 
 • Fastighetsförvaltaren gör en brandskyddsinspektion av fastighetens brandskydd i trapphus och allmänna utrymmen fyra gånger per år och rapporterar eventuella brister.
 • Säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade samt att brandskyddsutrustning fungerar
 • Informera om de brandskyddsregler som gäller
 • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god brandsäkerhet 

Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om reglerna för följande speciella riskområden och vilka riskbeteenden som finns: 
 
1) Inga lösa föremål får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan, källargångar eller utanför vindsförråden. Det gäller bland annat prydnadssaker, barnvagnar, sparkcyklar och givetvis också sopor.  
 
2) Cykelförråden ska användas för cyklar och andra åkfordonoch dessa skall förvaras så att man kan använda cykelförrådet utan att skada sig på dem. 
 
Varför? Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och en effektiv räddningsinsats. Att hålla trapphusen fria från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder. 
 
3) Det råder rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus med tillhörande vädringsbalkonger, vindsutrymmen och källarlokaler. 
 
4) Det är förbjudet att använda kolgrillar eller gasolgrillar på balkongerna och försiktighet ska vidtas vid användning av kolgrillar även i närheten av fastigheten. Inte heller gasoldrivna utomhusvärmare är tillåtna på balkongerna.
 
Varför? Brinnande och glödande kol samt gasol utgör en betydande brandrisk. Även fimpar som inte släckts fullt ut utgör en brandrisk.
 
5) Dörrarna till källare, vind och inom dessa utrymmen får inte ställas upp. 
 
Varför? Källare, vindsutrymmen och trapphus utgör avgränsade brandceller. Om dörrarna hålls stängda minskar risken för att en uppstådd brand sprids i fastigheten.
 
6) Brandfarliga ämnen får inte förvaras i vindsförråd och i källare. Utöver Regler för förvaring av brandfarliga varor, som bygger på MSB:s sammanställning ”Brandskydd i flerbostadshus”, får inte heller bildäck förvaras i gemensamma utrymmen. 
 
Varför? Brandfarliga ämnen leder till att bränder försvåras. I källarförrådet finns undercentral, elskåp samt tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare som ökar brandrisken. Brinnande bildäck innebär kraftig rökutveckling som försvårar utrymning vid brand. 
 
7) Håll alla vägar in till fastigheter fria
 
Varför? Räddningstjänsten måste kunna komma fram vid en eventuell räddningsinsats. 
 
Nödlägesrutin. I händelse av brand gäller följande: 
 • Rädda direkt hotade och varna andra 
 • Larma SOS, 112 
 • Släck och/eller stäng inne branden
 • Utrym byggnaden - möt räddningstjänsten.   

MSB:s information: Om det börjar brinna (pdf)

Ansvar

 • Styrelsen för Brf Balen 3 har det övergripande ansvaret för brandskyddet samt ansvarar för brandskyddet i fastighetens gemensamma utrymmen.  
 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för brandskyddet i sin lägenhet med tillhörande förråd. Det innebär att brandskyddsutrustning (minimum fungerande brandvarnare) måste finnas i varje lägenhet för att varna för och förebygga spridning av brand i lägenheten samt i övriga fastigheten. Gå även regelbundet igenom Brandskyddsföreningens Checklista för ett brandsäkert hem. Därtill ska brandskyddspolicyn samt reglerna för förvaring av brandfarliga varor följas. Detta ansvar gäller även vid andrahandsuthyrning.  
 • Den enskilde kan komma att ställas till ansvar för sådana förhållanden som kan anses ha förorsakat eller förvärrat en skada.  
 • Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster som upptäcker eller misstänker fel på brandskyddsutrustningen i de gemensamma utrymmena eller andra brandskyddsrisker ska genast anmäla det till:  
Relaterat