Nyheter

Arbete med brandskyddet inlett

Den närmaste tiden kommer vi att fokusera på brandskyddsarbetet i fastigheten, vilket innebär information till er medlemmar samt att en del åtgärder kommer att vidtas i huset. Arbetet har inletts av en brandskyddsinspektion i de gemensamma ytorna av fastigheten tillsammans med en konsult. Han kommer inom kort att avrapportera bristerna som upptäckts. Åtgärderna som berörs rör framför allt källarytan där bland annat en del brandskyddstätning behöver utföras.

Som första åtgärd har vi därför under städdagen rensat bort brandfarliga ämnen som förvarats i det gemensamma förrådet i källaren. Den som behöver tändvätska för exempelvis grillning på gården får fortsättningsvis förvara det i lägenheten. Vi kommer även att anta en brandskyddspolicy som delges er inom kort.

Med anledning av detta: Den som förvarar vinterdäck i källaren måste omgående flytta på dem. Annars kommer de att forslas bort.

Här finns en sammanställning från MSB på vilka föreskrifter som gäller för brandfarliga varor i flerbostadshus, som vi också kommunicerade i samband med städdagen. Gå därför igenom det ni förvarar i gemensamma utrymmen, framför allt vindsförråd, och flytta på sådant som strider mot reglerna. Det finns en länk till hela dokumentet där det bland annat finns tips på brandskyddsåtgärder för den egna lägenheten där varje medlem har ett enskilt ansvar. Sammanställningen kommer att publiceras på hemsidan och skickas till nya medlemmar när de flyttar in i huset.

/Styrelsen

Brandfarliga varor i flerbostadshus

Utdrag ur:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Brandsäkerhet i flerbostadshus

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inte inräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än fem liter acetylen krävs tillstånd från byggnadsnämnden i kommunen. Lämpligaste stället att förvara exempelvis gasflaskor är ute på balkongen (ej inglasad). För att skydda behållarna från väder och vind är det bra om de i så fall förvaras i ett skåp. Nedan presenteras en sammanställning över MSB:s regler och rekommendationer om förvaring av brandfarlig vara i flerbostadshus. Ett alternativ kan vara att fastighetsägaren ställer i ordning ett särskilt förråd, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor. Då kan de boende ha brandfarliga vätskor och gasol där. Fastighetsägaren ansvarar för tillståndet för förrådet.

Förvaring av brandfarliga varor

Vindsförråd: Ingen förvaring får ske.

Varje lägenhet: Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Ej inglasad balkong: Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad räknas den som en del av lägenheten.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller vätska.

Fristående gemensamhetsgarage: Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas. Brandfarlig vätska i lös behållare, förutsatt att den är oåtkomlig för obehöriga.

Källarförråd: Ingen förvaring får ske.

Hobbylokal:* 5 liter acetylen. 1 gasolflaska P11. 25 liter brandfarlig vätska.

* Fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.