Nyheter

Årsstämma  i Brf Balen 3 den 11 juni

Torsdagen den 11 juni är det dags för årsstämma för oss i bostadsrättsföreningen Balen 3.  

På grund av omständigheterna med smittspridningen av covid-19 så är målsättningen att vi håller stämman utomhus i vår trädgård och att vi håller avstånd från varandra. Ta med mig en balkongstol eller liknande om du vill sitta eftersom antalet sittplatser är begränsat. 

Om det regnar måste vi gå in och då har vi bokat Café Russin efter ordinarie öppettid. Vi sprider då ut oss i lokalen.  

Plats: Trädgården (om det inte regnar), annars Café RussinRålambsvägen 42 

Tid: Kl 19.00 

Vi bjuder på fika oavsett om vi är ute eller inne! 

Nya styrelsemedlemmar behövs

Vi kommer att behandla föreningens bokslut/årsredovisning för 2019 och välja en ny styrelse. Vi behöver fylla på med nya styrelsemedlemmar och vi letar därför efter dig som är intresserad av att engagera dig tillsammans med oss i vår gemensamma boendemiljö. Vi är en liten förening, så arbetsbördan är rimlig.  

Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen i god tid före stämman (Malin Boqvist): 

 

Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Det har inte har kommit in några motioner och styrelsen kommer inte heller att initiera några större frågor eller stadgeändringar i år. Därför gäller den ordinarie dagordningen för årsstämma i Balen 3 som finns i föreningens stadgar. Det finns möjlighet att delta på stämman via ombud och den personen behöver då ha med sig en fullmakt som du hittar här:  

Fullmakt ombud föreningsstämma

Varmt välkomna,  

Styrelsen för Brf Balen 3 

 

Dagordning årsstämma Brf Balen 3 

1) Stämmans öppnande.  

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15) Val av revisorer och revisorssuppleant 

16) Val av valberedning 

17) Stämmans avslutande.