Nyheter

Det har uppdagats att det förekommer problem med den högra tvättmaskinen i källarutrymmet. Problemet uppstår vid handtvättsprogram, vilket leder till att maskinen ej påbörjar nästa del av programmet utan hjälp av manuell handpåläggning. För att slutföra programmet i den högra maskinen så behöver användaren trycka på startknappen vid alla 5 moment. I övrigt så fungerar maskinen fint och kan användas som vanligt för övriga tvättprogram. 

 

Tillsvidare så rekommenderas den vänstra tvättmaskinen vid handtvätt. 

Torsdagen den 27 Maj kl 19.00 är det dags för årsstämma för oss i bostadsrättsföreningen Balen 3

På grund av omständigheterna med smittspridningen av covid-19 och begränsningarna för allmänna sammankomster så kommer stämman detta år att hållas digitalt via Google Meet. Anmälan för att delta görs genom att skicka ett e-mail till till styrelsen. Efter det kommer möteslänken att skickas ut inför stämman: 

Tid och plats: Kl 19.00 via Google Meet

Här hittar du föreningens årsredovisning för 2020:  

På stämman kommer två punkter att beröras utöver den standardiserade dagordningen. Dessa avser fönsterrenovering (informationspunkt) samt förfrågan om kostnadstillägg för underhåll av balkonger (motion från medlem). Valberedningen kommer även att lägga fram ett förslag om ett årligt arvode för styrelsen för bostadsrättsföreningen på ett prisbasbelopp (för närvarande 47 600 kr), varav ordföranden får 30 procent. 

Det finns möjlighet att delta på stämman via ombud och den personen behöver då mejla in en fullmakt alternativt lägga den i Teresia Dunérs postfack, inför stämman. Fullmakten hittar du här:    

Fullmakt ombud föreningsstämma

Varmt välkomna,  

Styrelsen för Brf Balen 3 

Dagordning årsstämma Brf Balen 3 

1) Stämmans öppnande

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår - Valberedningen presenterar nytt förslag.

14) Information gällande planer för fönsterrenovering

15) Motion gällande tilläggsavgift för underhåll av balkonger

16) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

17) Val av revisorer och revisorssuppleant 

18) Val av valberedning 

19) Stämmans avslutande. 

Nu har föreningens bokslut för 2020 färdigställts av vår ekonomiska förvaltare Simpleko och årsredovisningen har även granskats av en extern revisor. 

Inför årsstämman den 27 maj kan ni ta del av årsredovisningen här: 

Årsredovisning Brf Balen 3 2020

Tidigare årsredovisningar

Inom kort kommer vi att skicka ut en kallelse för stämman, som kommer att genomföras digitalt.

Vi hoppas såklart att så många som möjligt kan delta. 

 

Torsdagen den 6 maj är det dags för vårstädning i föreningen. Vi går igenom fastighetens invändiga ytskikt samt vår innergård och vindsförråd men vi plockar också fram våra utemöbler för härliga sommarkvällar framöver! 

I samband med detta hyr vi en container där vi har möjlighet att slänga restavfall, metallskrot, trädgårdsavfall och trämaterial. Vi vill informera om att allt utanför vindsförråden kommer att slängas i samband med städdagen. Följande går inte att slänga i containern: elektronik, hushållssopor och farligt avfall så som färg, batterier, vitvaror mm.

Vi kommer sätta igång vid 17:30 och hålla på till ca 19:00. Efter att städningen är klar kommer det bjudas på något att dricka samt snacks för de som vill ha. 

Om du känner att du vill undvika denna samling pga rådande omständigheter och vill hjälpa till ändå, fast vid en tidigare tidpunkt, så går det bra att höra av sig till styrelsen och bli tilldelad en arbetsuppgift och då få tillgång till containern. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

Den årliga föreningsstämman börjar närma sig, och detta år är det beslutat att den kommer hållas den 27e Maj

Om det är fint väder kommer vi likt i fjol att hålla stämman i föreningens trädgård där vi bjuder på fika, men vi förhåller oss givetvis till Folkhälsomyndighetens rådande restriktioner. Om restriktionerna ej tillåter en sådan sammankomst, eller om vädret är för dåligt, kommer stämman att genomföras digitalt via Google Meet. Styrelsen återkommer med uppdaterad information närmare stämman. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år, men valberedningen kommer presentera ett förslag om arvode till styrelsemedlemmarna.

Senast den 25e April ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen: 

2) Föreningen söker fler som är intresserade av att engagera sig i styrelsearbetet! Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist: 

 Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3