Nyheter

Som traditionen bjuder brukar vi ha vår årliga föreningsstämma i slutet av maj, men på grund av spridningen av covid-19 har vi fått rådet att samlas så sent som möjligt. Den kommer därför att hållas den 11 juni kl 19. 

Enligt lagen måste stämman hållas före utgången av juni månad och det väntas ingen ändring från lagstiftarens sida på den punkten. 

Om det är fint väder kommer vi att hålla stämman i föreningens trädgård. Annars hålls stämman under vanliga former eftersom lokalen (Café Russin) är tillräckligt stor så att vi ska kunna sprida ut oss. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar enligt ny lagstiftning som riksdagen tagit beslut om. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år.

Senast den 10 maj ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen:

2) Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist:

 

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3

För att göra sig av med julgranar efter helgerna finns det en uppsamlingsplats i Fredhäll på Stagneliusvägen 49A där insamling sker redan nu och till och med den 31 januari. Det är alltså inte tillåtet att dumpa dessa i trädgården eftersom ingen kommer att hämta dem där. Detta gäller också andra sopor som inte räknas hushållsavfall, och som har samlats i trädgården. För detta ändamål finns återvinningscentraler.

Sopor som dumpas i trädgården påverkar vår gemensamma miljö negativt och det är tråkigt att detta sker. Vi vill därför be alla att använda uppsamlingsplatserna och återvinningscentralerna istället. Under vårstädningen i maj kommer vi att beställa en container så att man kan rensa ut sina vindsförråd på sådant som behöver lämnas på återvinningscentralen på ett bekvämt sätt. 

Mer information:

Stockholms stad: Här kan du lämna din julgran

Stockholms stad: Hitta din närmaste återvinningscentral

Under våren och hösten har styrelsen fokuserat på brandskyddet i våra gemensamma utrymmen och även jobbat fram och antagit en brandskyddspolicy. Så här i adventstider vill vi därför påminna om vilka åtgärder vi som medlemmar behöver vidta för att öka det gemensamma brandskyddet i fastigheten. Det gäller både gemensamma utrymmen och våra bostäder.

I samarbete med en brandskyddskonsult har en inspektion av fastigheten gjorts, som resulterade i en rad åtgärder. Bland annat har brandskyddstätning genomförts, framför allt i källarutrymmet, för att förhindra att en brand sprider sig i fastigheten. Utrymningsvägar har skyltats upp, seriekopplade brandvarnare har installerats i källare och trapphus, och det finns numera även en brandsläckare i källarutrymmet som är extra utsatt med undercentral, utrustning i tvättstuga samt elskåp. 

Med start nästa år kommer även vår fastighetsförvaltare ADB att göra regelbundna brandskyddsinspektioner av fastigheten för att säkerställa att arbetet vi har gjort nu är långsiktigt hållbart. 

Med anledning av detta vill att ni läser igenom brandskyddspolicyn, regler för förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus från MSB samt Brandskyddsföreningens Checklista för ett brandsäkert hem. Denna information finns också publicerad på hemsidan under Mitt boende. 

Vi utgör varandras brandskydd och därför vill vi gärna att ni rapporterar om ni upptäcker brandskyddsrisker i fastigheten. Ni får givetvis också höra av er om ni har frågor om brandskyddspolicyn. 

Länkar

Brandskyddspolicy för Brf Balen 3

Förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus 

Brandskyddsföreningens Checklista för ett brandsäkert hem (pdf)

 

 

Efter en stadgeändring som dels krävde beslut på ordinarie föreningsstämma i maj och dels beslut på en extrastämma i september kommer en administrativ avgift tas ut av medlemmar som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Uppdaterade stadgar som fastställts av Bolagsverket finns upplagda under Mitt boende på balen3.se, där ändringar har skett i paragraf 4.

Styrelsen har efter det beslutat att avgiften blir 10 procent av prisbasbeloppet för ett års uthyrning. 2020 kommer det av SCB fastställda prisbasbeloppet att ligga på 47 300 kr. Om bostadsrätten hyrs ut under del av ett år så beräknas avgiften efter hur många månader den är uthyrd. Påbörjad månad räknas som hel månad. Endast nya ansökningar omfattas av avgiften, som räknas som en driftskostnad och alltså i sin tur kan tas ut av andrahandshyresgästen. 

För andrahandsuthyrning krävs tillstånd av styrelsen enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Tillståndsblankett finns på föreningens hemsida. Vid prövning följer vi hyresnämndens praxis. 

För frågor angående avgiften, kontakta styrelsen på

Nu har föreningen en ny och mer uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något för oss boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn som i mobilen eller i läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!