Nyheter

Snart stundar adventstider och vi vill därför passa på och påminna om brandskyddet i fastigheten, men också i ditt eget hem. Om vi hjälps åt kan vi skydda oss bättre om olyckan skulle vara framme.

Bostadsrättsföreningen Balen 3 har antagit en brandskyddspolicy och jobbar systematiskt med brandskyddsarbetet. Det innebär bland annat att vår fastighetsförvaltare genomför löpande besiktningar av fastigheten och brandskyddsutrustningen. Bland annat har vi installerat en pulversläckare i källarutrymmet samt kopplade brandvarnare i trapphuset och källaren samt i övrigt vidtagit åtgärder för att brandsäkra huset. 

De viktigaste punkterna i brandskyddspolicyn är:

  • Brandfarliga varor får inte förvaras i gemensamma utrymmen och i vindsförråd
  • Gemensamma utrymmen ska hållas fria från personliga ägodelar och brännbart material
  • Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen
  • Kolgrillar, gasolgrillar och gasolvärmare får inte användas på balkongerna.

Om du vill göra en genomgång av brandskyddet i din egen lägenhet så har brandskyddsföreningen tagit fram en checklista som du kan använda dig av:

Checklista för ett brandsäkert hem (pdf)

Hela brandskyddspolicyn kan du läsa här: 

Brandskyddspolicy

Här kan du läsa vad som gäller för förvaring av brandfarliga varor:

Regler för förvaring av brandfarliga varor

 

 

Torsdagen den 11 juni kl 19.00 håller vi föreningens något försenade årsstämma. Eftersom vädret ska bli fint så kommer den att äga rum i trädgården. 

Mellan 19 och 20 är därför gruppen med trädgårdsmöbler reserverade för detta ändamål. Det kommer dock att finnas få sittplatser så ta gärna med dig en egen stol om du behöver sitta. Vi kommer som vanligt att bjuda på fika. Ta därför med egen mugg för kaffe/te. 

Medlem kan delta via ombud. Alla detaljer kring stämman samt dagordningen hittar du här: 

Kallelse till stämman 

Det kommer bara att finnas ett fåtal utskrivna exemplar av årsredovisningen som kommer att behandlas, så ta gärna med digital enhet om du vill titta på den samtidigt. Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Årsredovisningar

Ni som inte har uppdaterat era elektroniska blippar för inpassering till fastigheten kan göra det i samband med stämman. Ni behöver göra det för att fortsättningsvis få tillgång till källar- och vindsutrymmen. För inpassering via fastighetens huvuddörrar gäller fortsatt kod. Under semestertider kommer det att vara svårare att få detta utfört med kort varsel. 

Välkomna!

/Styrelsen för Brf Balen 3

 

Torsdagen den 11 juni är det dags för årsstämma för oss i bostadsrättsföreningen Balen 3.  

På grund av omständigheterna med smittspridningen av covid-19 så är målsättningen att vi håller stämman utomhus i vår trädgård och att vi håller avstånd från varandra. Ta med mig en balkongstol eller liknande om du vill sitta eftersom antalet sittplatser är begränsat. 

Om det regnar måste vi gå in och då har vi bokat Café Russin efter ordinarie öppettid. Vi sprider då ut oss i lokalen.  

Plats: Trädgården (om det inte regnar), annars Café RussinRålambsvägen 42 

Tid: Kl 19.00 

Vi bjuder på fika oavsett om vi är ute eller inne! 

Nya styrelsemedlemmar behövs

Vi kommer att behandla föreningens bokslut/årsredovisning för 2019 och välja en ny styrelse. Vi behöver fylla på med nya styrelsemedlemmar och vi letar därför efter dig som är intresserad av att engagera dig tillsammans med oss i vår gemensamma boendemiljö. Vi är en liten förening, så arbetsbördan är rimlig.  

Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen i god tid före stämman (Malin Boqvist): 

 

Här hittar du årsredovisningen för 2019:  

Det har inte har kommit in några motioner och styrelsen kommer inte heller att initiera några större frågor eller stadgeändringar i år. Därför gäller den ordinarie dagordningen för årsstämma i Balen 3 som finns i föreningens stadgar. Det finns möjlighet att delta på stämman via ombud och den personen behöver då ha med sig en fullmakt som du hittar här:  

Fullmakt ombud föreningsstämma

Varmt välkomna,  

Styrelsen för Brf Balen 3 

 

Dagordning årsstämma Brf Balen 3 

1) Stämmans öppnande.  

2) Godkännande av dagordningen 

3) Val av stämmoordförande 

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 

7) Fastställande av röstlängd 

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15) Val av revisorer och revisorssuppleant 

16) Val av valberedning 

17) Stämmans avslutande. 

Som traditionen bjuder brukar vi ha vår årliga föreningsstämma i slutet av maj, men på grund av spridningen av covid-19 har vi fått rådet att samlas så sent som möjligt. Den kommer därför att hållas den 11 juni kl 19. 

Enligt lagen måste stämman hållas före utgången av juni månad och det väntas ingen ändring från lagstiftarens sida på den punkten. 

Om det är fint väder kommer vi att hålla stämman i föreningens trädgård. Annars hålls stämman under vanliga former eftersom lokalen (Café Russin) är tillräckligt stor så att vi ska kunna sprida ut oss. Medlemmar kan delta via ombud och ett ombud kan dessutom representera flera medlemmar enligt ny lagstiftning som riksdagen tagit beslut om. Ombudet behöver då ha med sig en fullmakt till stämman.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsstämman. I samband med detta kommer även årsredovisningen att publiceras på föreningens hemsida. Styrelsen kommer inte att initiera några stadgeändringar i år.

Senast den 10 maj ska:

1) Eventuella motioner från medlemmar ha kommit in till styrelsen:

2) Intresse av att sitta i styrelsen anmälas till vår valberedning, Malin Boqvist:

 

Du är självklart välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor kring stämman. 

 

Hälsningar,

Styrelsen för Brf Balen 3

För att göra sig av med julgranar efter helgerna finns det en uppsamlingsplats i Fredhäll på Stagneliusvägen 49A där insamling sker redan nu och till och med den 31 januari. Det är alltså inte tillåtet att dumpa dessa i trädgården eftersom ingen kommer att hämta dem där. Detta gäller också andra sopor som inte räknas hushållsavfall, och som har samlats i trädgården. För detta ändamål finns återvinningscentraler.

Sopor som dumpas i trädgården påverkar vår gemensamma miljö negativt och det är tråkigt att detta sker. Vi vill därför be alla att använda uppsamlingsplatserna och återvinningscentralerna istället. Under vårstädningen i maj kommer vi att beställa en container så att man kan rensa ut sina vindsförråd på sådant som behöver lämnas på återvinningscentralen på ett bekvämt sätt. 

Mer information:

Stockholms stad: Här kan du lämna din julgran

Stockholms stad: Hitta din närmaste återvinningscentral